K.V.K.K.

MAUSER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ve BAĞLI ORTAKLIKLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Mauser Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak (Bundan sonra “MAUSER Grubu” olarak anılacaktır.) değerli müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde güvenle sunulması amacıyla tarafınızca şirketlerimize bildirilen veya çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

Şirketlerimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sonrasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır.

Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffat şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak MAUSER Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, şirketlerimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması, satın alma operasyonlarının yürütülmesi, sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi konularında tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün, hizmet teklifi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile hizmet sunulan veya hizmet alınan üçüncü kişi/şirketlerle olan ilişkilerin yönetimi, bilgi/belge paylaşımı için işlenebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Aydınlatma metninin (b) bendinde belirtildiği üzere yurt içi ve yurt dışında bulunan “MAUSER Grubu şirketleri” iş ortaklarına , hissedarlarına , iştiraklerine, organik bağı bulunan şahıs/şirketlere ve aracılık / acentalık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, tedarikçilerine, Mauser grubu şirketlerinin faaliyetlerini yürütmesi için zorunlu bulunan ve destek aldığı anlaşmalı kurum ve kuruluşlara, kargo firmalarına, finans kuruluşlarına, Bağımsız Denetim Şirketlerine, Hukuk firmalarına, Bankalara, Sigorta şirketlerine, Ticari istihbarat hizmeti veren şirketlere ve Kanunen yetkili kurum/kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketlerimiz tarafından müşterilerine/tedarikçilerine ürün ve/veya hizmet sunulması ve/veya herhangi bir nedenle sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla, elektronik ve fiziki ortamlar dahil, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların elverdiği ölçüde çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarından erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Verilerin Saklanması

Mauser Grubu şirketlerimiz tarafından işlenmekte olan Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuki anlamda ve her türlü idari / teknik önlem alınmaktadır.

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki düzenlemeye göre,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri silme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen , işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi ;

 • Şirket adresimize kimlik tespit edici belgeler ile elden
 • Noter kanalı ile adresimize
 • Aşağıdaki resmi KEP adreslerimize güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz.

Mauser Ambalaj Kep Adresi: mauser@hs01.kep.tr

NCG Metal Kep Adresi: ncgmetal@hs01.kep.tr

Bunun dışında konu ile ilgili bize info.tr@mauserpackaging.com adresinde e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mauser Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ekler